` ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 03165, м. Київ – 165 пр. Комарова, 7

НАКАЗ

_______________________ м. Київ № ________

Про затвердження Статуту комунальної реабілітаційної установи «Київський центр незрячих»

На виконання пункту 3 рішення Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 227/2449 «Про створення комунальної реабілітаційної установи «Київський центр незрячих», враховуючи Типове положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, затверджене наказом Міністерства соціальної політики України від 09 серпня 2016 року № 855, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01 вересня 2016 року за № 1209/29339, з метою приведення установчих документів у відповідність до вимог чинного законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Статут комунальної реабілітаційної установи «Київський центр незрячих», що додається.

2. Комунальній реабілітаційній установі «Київський центр незрячих» забезпечити реєстрацію Статуту установи в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника директора Департаменту Черкашину Л.Б.

Директор Департаменту Ю. Крикунов

Подання:

Заступник директора Департаменту Л. Черкашина

Погоджено:

Перший заступник директора Департаменту С. Устименко

Заступник начальника планово-економічного управління – начальник планово-економічного відділу Н. Півторак

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансів – головний бухгалтер О. Потійчук

Начальник управління організаційного та інформаційного забезпечення Л. Нечитайло

Начальник відділу управління персоналом І Велічко

Начальник відділу правового забезпечення В. Шута

Начальник відділу фінансового контролю та аудиту І. Сабіщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від____№_________

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ УСТАНОВИ "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР НЕЗРЯЧИХ"

м. Київ-2017

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальна реабілітаційна установа «Київський центр незрячих» (далі - Центр) є реабілітаційною установою, підпорядкованою Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю по зору, та/або з інвалідністю інших нозологій та глибокими порушеннями зору (далі - Особа), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистісного потенціалу, посилення їх спроможності вести повноцінне, активне незалежне життя у суспільстві.

1.2. Повне найменування Центру українською мовою:

КОМУНАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЙНА УСТАНОВА "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР НЕЗРЯЧИХ".

Назва англійською мовою:

"KYIV CENTER FOR BLIND PERSONS".

1.3. Скорочене найменування Центру українською мовою:

КРУ "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР НЕЗРЯЧИХ".

1.4. З моменту державної реєстрації Центр має виключне право на використання своєї назви.

1.5. Центр утворено рішенням Київської міської ради від 20 квітня

2017 року № 227/2449 «Про створення Комунальної реабілітаційної установи «Київський центр незрячих».

1.6. Центр заснований на комунальній власності територіальної громади міста Києва. Засновником та власником Центру є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада.

1.7. Центр співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями України, а також з міжнародними організаціями, установами, організаціями та органами іноземних держав.

1.8. Центр набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням, символіку, відкриває рахунки у національній та іноземній валюті в установах банків України та інших країн у порядку, встановленому чинним законодавством.

1.9. Центр провадить некомерційну господарську діяльність (без мети отримання прибутку).

1.10. Центр відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому майном, на яке може бути звернено стягнення.

1.11. Центр розміщується на територіях зі спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, що повинні відповідати державним будівельним нормам і державним стандартам, принципам універсального дизайну, санітарно-гігієнічним нормам і правилам, протипожежним вимогам, техніці безпеки, мати всі види комунального благоустрою.

Будівля Центру і його територія мають бути безпечними і доступними для незрячих Осіб.

Територія Центру повинна мати зелені насадження (кущі, квіти).

1.12. Види діяльності, що потребують ліцензування, Центр провадить відповідно до вимог законодавства.

1.13. У своїй діяльності Центр керується:

Конституцією і законами України;

міжнародними актами, ратифікованими Верховною Радою України;

актами Президента України та Кабінету Міністрів України,

нормативно-правовими актами Міністерства соціальної політики України та іншими актами законодавства України;

рішеннями Київської міської ради;

розпорядженнями Київського міського голови;

розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

наказами Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та цим Статутом.

1.14. Місцезнаходження Центру: проспект Комарова,7, м. Київ, 03165.

1.15. Центр забезпечує тимчасове перебування Осіб, які мають медичні показання і потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних та соціальних послуг.

РОЗДІЛ II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

2.1. Основною метою діяльності Центру є здійснення заходів з фізичної, психологічної, соціально-побутової реабілітації Осіб, розвитку їх винахідництва, творчих та інтелектуальних здібностей, впровадження новітніх інформаційних технологій, проведення професійної орієнтації, сприяння медичній реабілітації Осіб, корекційному вихованню та інклюзивній освіті дітей з глибокими порушеннями зору, професійній підготовці та перепідготовці, працевлаштуванню Осіб задля їх максимального включення до повноцінного життя в суспільстві.

2.2. Для реалізації цієї мети Центр:

2.2.1. забезпечує виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН Про права осіб з інвалідністю, законами України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги» та іншими актами законодавства щодо забезпечення права Осіб на реабілітацію (абілітацію) з метою їхньої подальшої інтеграції в суспільство;

2.2.2. забезпечує створення умов для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних і сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;

2.2.3. забезпечує створення умов для запобігання та недопущення дискримінації Осіб, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;

2.2.4. здійснює складання індивідуальних планів реабілітації Осіб на основі їх індивідуальних програм реабілітації задля подальшого проведення необхідних реабілітаційних заходів;

2.2.5. проводить реабілітаційні заходи виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації Осіб, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі Осіб і (в разі потреби) їхніх батьків або законних представників;

2.2.6. забезпечує розвиток навичок самостійного (автономного) проживання Осіб в суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточуючих;

2.2.7. здійснює підготовку батьків або законних представників Осіб до продовження (в разі потреби) реабілітаційних заходів поза межами Центру;

2.2.8. забезпечує проведення заходів з опанування Особами трудових навичок, визначення їхніх можливостей щодо професійного навчання у відповідних навчальних закладах, центрах професійної реабілітації;

2.2.9. проводить оперативне коригування (в разі потреби) індивідуальних програм реабілітації Осіб в частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів;

2.2.10. співпрацює з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями;

2.2.11. сприяє медичній реабілітації Осіб шляхом співпраці з Департаментом охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підвідомчими медичними установами;

2.2.12. здійснює фізичну реабілітацію Осіб, спрямовану на активізацію їх соціальних можливостей, на основі власної матеріально-технічної бази та у співпраці з іншими підприємствами, установами, організаціями;

2.2.13. проводить психологічну реабілітацію Осіб, спрямовану на формування активної життєвої позиції;

2.2.14. здійснює соціально-побутову реабілітацію Осіб, спрямовану на створення умов їх незалежного життя;

2.2.15. здійснює культурно-просвітницьку діяльність реабілітаційного спрямування Осіб, дітей з глибокими порушеннями зору, батьків дітей з глибокими порушеннями зору, вчителів та вихователів, що займаються освітою та корекційним вихованням дітей з глибокими порушеннями зору, сприяючи:

- впровадженню нових форм і методів організації видовищно-дозвіллєвої діяльності з врахуванням вікових категорій відвідувачів та їх запитів;

- проведенню фестивалів самодіяльної художньої творчості серед учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями зору та серед дітей з глибокими порушеннями зору, що навчаються інклюзивно;

- створенню умов для роботи гуртків, студій, об'єднань за інтересами, що діють на основі національних та загальнокультурних традицій;

- організації виставок з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, народних ремесел, адаптованих до потреб відвідувачів;

- створенню спортивно-оздоровчих формувань, проведенню спортивно-розважальних, фізкультурно-оздоровчих заходів, спрямованих на формування здорового способу життя відвідувачів;

- здійсненню підготовки і проведенню тематичних, театрально-концертних, конкурсно- розважальних, народних, ритуально-обрядових свят;

- проведенню вечорів-зустрічей, вечорів-інтерв'ю, вечорів відпочинку, вечорів-споминів (для людей похилого віку), годин пізнання, зустрічей з цікавими людьми, ветеранами війни та праці, працівниками медицини та правоохоронних органів тощо;

2.2.16. впроваджує інформаційні технології, адаптовані для Осіб, навчає їх навичкам використання цих технологій та технічних засобів реабілітації;

2.2.17. навчає Осіб навичкам орієнтування у просторі, в тому числі у міському середовищі, з використанням новітніх інформаційних технологій, адаптованих для Осіб, та технічних засобів реабілітації;

2.2.18. розвиває винахідництво, творчі та інтелектуальні здібності осіб, спрямовані на досягнення ними високих соціальних результатів;

2.2.19. сприяє корекційному вихованню та інклюзивній освіті дітей з глибокими порушеннями зору у співпраці з Департаментом освіти виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), надає консультативну допомогу батькам дітей з глибокими порушеннями зору та (або) їх законним представникам, надає інформаційні матеріали педагогічним працівникам, що здійснюють корекційне виховання та (або) інклюзивну освіту дітей з глибокими порушеннями зору;

2.2.20. проводить заходи з професійної орієнтації Осіб, спрямованої на здобуття доступних для них професій;

2.2.21. сприяє професійній підготовці та перепідготовці Осіб у співпраці з відповідними навчальними закладами;

2.2.22. сприяє працевлаштуванню та трудовій адаптації Осіб у співпраці з державними органами зайнятості, професійними спілками, підприємствами й організаціями громадських об’єднань осіб з інвалідністю та роботодавцями;

2.2.23. сприяє соціальній адаптації Осіб після закінчення ними трудової діяльності;

2.2.24. сприяє підвищенню соціально-культурного рівня Осіб шляхом їх залучення до культурного життя міста Києва;

2.2.25. проводить науково-дослідницькі роботи та науково-методичні дослідження у галузі реабілітації Осіб у співпраці з науково-дослідницькими та навчальними закладами у відповідності до чинного законодавства;

2.2.26. розробляє конкретні програми та проекти для вирішення різноманітних проблем в галузі реабілітації Осіб;

2.2.27. готує пропозиції для державних органів влади та органів місцевого самоврядування з метою удосконалення законодавчої бази захисту соціальних інтересів Осіб;

2.2.28. збирає та розповсюджує інформаційні ресурси в питаннях реабілітації осіб;

2.2.29. пропагує інтелектуальні, винахідницькі, творчі та фізичні можливості Осіб.

2.3. Центр створює та підтримує роботу веб-сайту, де розміщується інформація про діяльність Центру та про ресурси щодо реабілітації Осіб.

2.4. Центр готує аналітичні, оглядові та публіцистичні матеріали з питань реабілітації Осіб для розповсюдження через засоби масової інформації та через Інтернет.

2.5. Центр співпрацює з вітчизняними та міжнародними благодійними Фондами, громадськими організаціями, комерційними структурами в питаннях фінансового забезпечення програм реабілітації Осіб, що розробляються та реалізуються Центром або іншими юридичними особами, які опікуються проблемами Осіб.

2.6. Центр співпрацює з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами та організаціями з питань реабілітації Осіб, вивчає передовий досвід розвинених країн в питаннях проведення реабілітації Осіб.

2.7. Особи, які потребують постійного стороннього догляду і не можуть перебувати в Центрі, забезпечуються послугами із соціального патронату виїзною реабілітаційною бригадою.

2.8. Центр у разі потреби та в межах фінансових можливостей забезпечує на безоплатній основі транспортним обслуговуванням Осіб, які проходять реабілітацію в Центрі (перевезення до місця розташування Центру та/або до місця їхнього проживання).

2.9. Центр у разі потреби та в межах фінансових можливостей забезпечує на безоплатній основі відповідно до законодавства харчуванням Осіб, які проходять реабілітацію в Центрі.

2.10. Центр виконує інші функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань.

РОЗДІЛ III. СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

3.1. Структура Центру розробляється Центром та затверджується Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.2. Робота структурних підрозділів Центру забезпечується відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються наказом директора Центру.

3.3. У Центрі утворюється Реабілітаційно-методична рада з числа керівників підрозділів Центру, склад якої та положення про яку затверджує директор Центру.

Реабілітаційно-методична рада є дорадчим органом.

3.4. З метою своєчасного та ефективного проведення комплексу реабілітаційних заходів для Осіб у Центрі утворюються приймальна та реабілітаційна комісії, склад яких і положення про які затверджуються директором Центру.

3.5. З метою проведення моніторингу стану дотримання прав Осіб в Центрі утворюється громадська рада, склад якої та Положення про яку затверджується директором Центру.

РОЗДІЛ IV.УМОВИ ЗАРАХУВАННЯ ОСІБ ДО ЦЕНТРУ

4.1. Направлення та зарахування Осіб до Центру здійснюється відповідно до Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 року № 921) та наказу Міністерства соціальної політики України

від 28 липня 2016 року № 825 «Про затвердження форм документів для отримання особами з інвалідністю та дітьми віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних (абілітаційних) послуг у реабілітаційних установах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2016 року за № 1121/29251.

4.2. До Центру не зараховуються Особи, стан здоров'я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, а саме з такими медичними протипоказаннями:

- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

- усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

- часті судомні напади та їх еквіваленти;

- захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для Особи та її оточення (за умови несупроводження Особи її батьками або законними представниками) тощо.

4.3. Строк реабілітаційного процесу визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного обстеження Особи (проведення відповідної оцінки потреб Особи в реабілітації).

4.4. На підставі рішення реабілітаційної комісії за Особою зберігається місце в Центрі в разі її хвороби, карантину, а також у літній період, але не більше, ніж 60 календарних днів.

РОЗДІЛ V. УЧАСНИКИ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ЦЕНТРІ

5.1. Учасниками реабілітаційного процесу є:

- Особи від 18 до 70 років;

- батьки або законні представники Осіб;

- вчителі-реабілітологи;

- асистенти вчителів-реабілітологів;

- інструктори з реабілітації;

- вчителі-тифлопедагоги;

- соціальні педагоги;

- вчителі інформатики та обчислювальної техніки;

- практичні психологи;

- лікарі-терапевти;

- лікарі-офтальмологи;

- лікарі-неврологи;

- лікарі з лікувальної фізкультури та спортивної медицини;

- фахівці з фізичної реабілітації;

- соціальні працівники;

- соціальні робітники;

- інструктори з трудової адаптації;

- медичні сестри;

- інші спеціалісти, які беруть участь у процесі надання реабілітаційних послуг.

5.2. Реабілітаційні заходи здійснюються в таких групах:

- фізичної реабілітації та оздоровлення;

- психологічної реабілітації та розвитку особистості;

- соціально-побутової реабілітації;

- орієнтування та мобільності;

- оволодіння інформаційними технологіями, адаптованими для Осіб;

- професійної орієнтації.

РОЗДІЛ VI. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ЦЕНТРІ

6.1. Реабілітаційний процес у Центрі спрямовується на:

6.1.1. формування та розвиток в Особи основних соціальних навичок (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до їхніх потреб, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію з метою вироблення та підтримання навичок самостійного (автономного) проживання, стереотипів безпечної поведінки;

6.1.2. опанування навичок захисту своїх прав та інтересів, самоаналізу і позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення самостійного (автономного) проживання у суспільстві з необхідною підтримкою (соціальний та юридичний супровід, медичне спостереження, побутові послуги);

6.1.3. надання Особі своєчасної та ефективної корекційної, соціальної, психологічної допомоги та організацію реабілітаційного процесу відповідно до особливостей її психофізичного розвитку;

6.1.4. формування навичок ведення здорового способу життя та фізичної активності;

6.1.5. психологічну адаптацію до життя Особи в сучасному суспільстві, активну комунікацію з оточуючими громадянами, налаштування на соціальний успіх;

6.1.6. формування знань та вмінь у користуванні сучасними складними побутовими приладами, в підтриманні в належному стані власної оселі;

6.1.7. навчання навичкам належного підтримання зовнішнього вигляду (зачіска, манікюр, макіяж, одяг відповідно до його функціонального призначення, урахування його кольорової гами тощо);

6.1.8. оволодіння практичними методиками орієнтування у просторі, в тому числі у міському середовищі, з використанням новітніх пристроїв та технологій;

6.1.9. формування практичних навичок належної поведінки в публічних місцях (театри, музеї, ресторани тощо);

6.1.10. оволодіння новітніми інформаційними приладами та технологіями, обладнанням з мовленнєвим та брайлівським виводом;

6.1.11. досягнення соціального успіху (розвиток винахідництва, творчих та інтелектуальних здібностей);

6.1.12. професійну орієнтацію, професійну підготовку та перепідготовку;

6.1.13. подальше працевлаштування та адаптацію до трудового процесу;

6.1.14. підтримку корекційного виховання та інклюзивної освіти дітей з глибокими порушеннями зору;

6.1.15. соціальну адаптацію Осіб похилого віку до життя після закінчення трудової діяльності.

6.2. Центр організовує надання своєчасної та ефективної корекційної, соціальної, психологічної допомоги Особі та реабілітаційний процес відповідно до особливостей її психофізичного розвитку.

6.3. До стаціонару Центру зараховуються Особи, які за станом здоров'я потребують постійного цілодобового догляду.

6.4. На амбулаторне перебування в Центрі зараховуються особи, які за станом здоров'я не потребують постійного цілодобового догляду.

6.5. Розклад, черговість і тривалість індивідуальних і групових занять визначаються реабілітаційною комісією.

6.6. Центром визначається та затверджується мережа груп, наповнюваність яких становить до 8 Осіб.

У разі потреби Особи можуть отримувати реабілітаційні послуги поза групою за окремим графіком.

6.7. Для забезпечення ефективності, удосконалення форм і методів реабілітаційних заходів Центр аналізує та узагальнює дані про Осіб, які вибули з Центру, забезпечує зв'язок з цими Особами та їх сім'ями.

6.8. Особи, що перебувають в Центрі, зобов’язані:

6.8.1. дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, затверджених директором Центру;

6.8.2. дбайливо використовувати майно Центру;

6.8.3. у всій своїй поведінці керуватися принципами взаємоповаги до оточуючих.

6.9. У разі навмисного псування майна Центру, особи, несуть відповідальність згідно до чинного законодавства.

6.10. За грубі порушення правил внутрішнього розпорядку Особи можуть бути відраховані або для них може бути обмежений доступ до певних реабілітаційних та соціальних послуг, які надає Центр.

РОЗДІЛ VII. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

7.1. Центр очолює Директор, який призначається на посаду та звільняється із займаної посади директором Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за погодженням із заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків, у визначеному законодавством порядку.

7.2. Директор Центру:

7.2.1. без довіреності представляє Центр в установах, організаціях, на підприємствах незалежно від форми власності, розпоряджається в установленому законодавством порядку майном і коштами Центру;

7.2.2. укладає договори;

7.2.3. у межах компетенції видає накази, затверджує функціональні обов'язки працівників, приймає та звільняє з роботи працівників Центру, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення;

7.2.4. затверджує положення про Реабілітаційно-методичну та громадську раду, приймальну та реабілітаційну комісії, підрозділи Центру;

7.2.5. здійснює контроль за реабілітаційним процесом;

7.2.6. затверджує правила внутрішнього розпорядку, у тому числі трудового;

7.2.7. вживає заходи із запобігання та недопущення дискримінації стосовно дотримання прав та законних інтересів Осіб;

7.2.8. здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов і пожежної безпеки тощо;

7.2.9. відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності і подання її в установлені строки відповідним органам.

РОЗДІЛ VIII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Центр утримується за рахунок коштів бюджету міста Києва та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

8.2. Фінансово-господарська діяльність Центру проводиться відповідно до кошторису, штатного розпису, затверджених у встановленому порядку.

8.3. Центр має право в порядку, передбаченому законодавством, утворювати (за наявності відповідних умов) за погодженням з Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) структурні підрозділи, в тому числі госпрозрахункові, зокрема дільниці, філії, відділення, комплекси, що проводять свою діяльність відповідно до положень про ці підрозділи, затверджених директором Центру.

8.4. Центр має право:

8.4.1. фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов для Осіб;

8.4.2. надавати платні соціальні послуги (в порядку, передбаченому законодавством України);

8.4.3. укладати договори про співробітництво.

8.5. Фінансове забезпечення Центру проводиться відповідно до законодавства.

8.6. Майно Центру належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплене за ним на праві оперативного управління.

8.7. Центр має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, надавати в оренду або в безоплатне користування (позичку), передавати у заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

8.8. Центр здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством України.

Фінансова звітність надається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

8.9. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників Центру (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) Центру її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету держави.

Розділ IX. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

9.1. Діяльність Центру припиняється у разі реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) або ліквідації за рішенням власника або суду в порядку, встановленому законодавством України.

9.2. У разі припинення діяльності Центру працівникам, що звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

9.3. У разі припинення діяльності Центру його активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.